88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

رزینهای تبادل یونی شرکت Dow(دوپونت فعلی)

رزینهای تبادل یونی شرکت DOW امروزه توسط شرکت دوپونت(Dupont) با همان کیفیت ولی با اسامی جدید تولید می شوند. شرکت فران تأمین کننده صنعتی رزینهای تبادل یونی اوریجینال از شرکت Dupont است.

 

رزینهای تبادل یونی کاربرد فراوانی در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی دارند. رزینهای معرفی شده با کاربری در صنایع شیمیایی با نام تجاری سابق معرفی شده اند. جهت اطلاع از نام تجاری جدید و سفارش رزین با کارشناسان فروش شرکت فران تماس بگیرید.

 

رزین های تبادل یونی شیمیایی و پتروشیمیایی:

 

XUS 43600.00 CHELATING RESIN (جداكننده انتخابي برایي فلزهاي گروه پلاتينيوم)

اين رزين جدا كنندگي انتخابي بسيار بالايي براي فلزهاي گروه پلاتينيوم دارد كه كاربرد آن درصنايع مرتبط با معدن و خالص سازي و استخراج فلزات ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی XUS 43600.00 Chelating Resin

 

AMBERLITE XAD4(جاذب پلیمری با گرید صنعتی)

AMBERLITE XAD4 جاذب پليمري است كه قابليت بكارگيري در سيكلهاي دورهاي در ستون جذب و يا حالت Batch براي جذب ملكولهاي آب گريز از محلولهاي قطبي يا تركيبات فرار آلي دارد. از اين رزين براي جذب تركيبات در بخار نيز استفاده ميشود. توزيع اندازه حفرههاي اين رزين منجر به بازدهي بالا در جذب انواع تركيبات آلي با جرم ملكولي پايين ميشود.  

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLITE™ XAD4

 

15DRY  AMBERLYST™  (كاتاليست اسيدي بسيار قوي با گريد صنعتي)

اين كاتاليست به صورت دانهاي به عنوان يك اسيد تبادل يوني بسيار قوي در واكنشهاي آلي كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 15DRY

 

40WET AMBERLYST®(رزين پليمري اسيدي قوي با گريد صنعتي) 

اين رزين اسيد قوي (سولفونيك اسيد) با خصوصيات پايداري قوي شيميايي و حرارتي مناسب براي بسترهای تبادل يوني با نيازمندي بالاي اسيدي است.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST®40WET

 

AMBERLITE™BD10DRY (تبادل كننده كاتيوني اسيدي قوي با گريد صنعتي)

اين رزين سولفونيك اسيد در حالت خشك تأمين ميشود و به طور خاص براي حذف كاتاليست، صابون و فرم گلیسیرینی بيو ديزل استفاده ميشود.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLITE™ BD10DRY

 

AMBERSEP™GT74(رزين كمپلكس با گريد صنعتي)

اين رزين اسيدي ضعيف كاتيوني با قابليت بالا در جداسازي انتخابي فلزات خاص طراحي و ساخته شده است. فلزات راديم، مس، نقره، كادميوم و سرب در محدوده جداسازي انتخابي اين رزين واقع شدهاند. این رزین همچنين توانايي جداسازي جيوه از محلولهاي مختلف و جريانهاي گازي را دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERSEP™ GT74

 

AMBERLITE®IRC747UPS (رزين CHELATING با گريد صنعتي)

طبيعت شيميايي اين رزين مناسب براي  ایجاد كمپلكس در يونهاي فلزي ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLITE® IRC747UPS

 

AMBERLYST A23(رزين پليمري پايه ضعيف با گريد صنعتي)

اين رزين از گرانولهاي متضلل با پايه آنيوني ضعيف تبادل تشكيل شده است. از اين رزين معمولاً در حذف مواد معدني، رنگ در جريانهاي سنتزی آلي مانند توليد فنل پس از تبادل كاتيوني AMBERLYST 40WEبراي حذف اسيد در محلولهاي اسيدي آبي يا غير آبي استفاده مي شود.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST® A23

 

AMBERLITE 123RESIN  (كاتاليست اسيد قوي با گريد صنعتي)

اين كاتاليست پليمري با ذرات هم اندازه به صورت خيلي موثر در چگالش فنل با استن در توليد BISPHENOL-A كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 123 Resin

 

AMBERLYST 19 (كاتاليست با گريد صنعتي)

كاتاليست فعال جهت استريفيكاسيون براي واكنش آكريليك اسيد با متانول و اتانول براي تشكيل ACRYLATE ها می باشد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST 19

 

AMBERLYST  35DRY (كاتاليست اسيدي قوي با گريد صنعتي)

اين رزين براي انواع مختلف واكنشهاي آبي كاربرد دارد. همچنين در محيطهاي غير آبي به عنوان رزين تبادل يون براي حذف ناخالصيهاي كاتيوني كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 35DRY

 

AMBERLYST 35 WET(كاتاليست اسيدي قوي با گريد صنعتي)

اين رزين براي انواع مختلف واكنشهاي آلي كاربرد دارد. ساختار پليمري آن مقاومت در برابر اكسيد شوندگي و شكستگي را در برابر شوكهاي اسمزي و مكانيكي به دنبال دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 35WET

 

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 36DRY

 

AMBERLYST 36WET(كاتاليست اسيدي قوي با گريد صنتعتي)

اين رزين تبادل يوني سولفونيك اسيد به طور عمده در فرايند توليد هيدروژناسيون  كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 36WET

 

AMBERLYST 16WET (كاتاليست اسيدي قوي با گريد صنعتي)

اين رزين تبادل يوني دانهاي با تركيب اسيد سولفونيك به طور عمده در فرايندهاي استريفيكاسيون وPHENOL ALKYLOTION مورد استفاده قرار ميگيرد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 16WET

 

AMBERLYST 39WET  (كاتاليست اسيد قوي با گريد صنعتي)

سطح بهینه اين كاتاليست كروي به همراه اندازه حفرههاي موجود در آن، كاربرد آن را به عنوان كاتاليست در فرايندهاي استرفيكاسيون افزايش داده است.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 39WET

 

AMBERLYST 131WET (كاتاليست اسيد قوي با گريد صنعتي)

اين كاتاليست اسيدي پليمري با ساختار دانهاي يكنواخت براي واكنشهاي چگالش نظير چگالش فنل با استن براي توليد BISPHENOL-A كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 131WET

 

AMBERLYST A21 (رزين پليمري پايه ضعيف با گريد صنعتي)

اين رزين آنيوني پايه ضعيف براي حذف مواد اسيدي از محصول نهايي و همچنين جذب SO4 از جريانهاي گازي كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ A21

 

AMBERLYST A26OH (رزين پليمري پايه قوي با گريد صنعتي)

اين رزين پايه قوي به دليل ساختار متخلل انتخاب مناسبي براي كار در محيطهاي آبي يا غير آبي ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ A26 OH

 

DOW OPTIPORE L 493 AND V 493 (جذب كننده پليمري)

اين پليمر جاذب براي جذب تركيبات آلي از هوا و آب كاربرد دارد. از مزاياي اين رزين ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

  • ماتريكس پليمري قوي
  • توزيع خفرات با اندازه بهينه
  • سطح ويژه  بالا
  • ظرفيت مناسب براي تركيبات آلي
  • سطح جاذب براي تركيبات آب گريز
  • دانههاي كروي با مقاومت فيزيكي خوب

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی DOW OPTIPORE L 493 and V 493

 

AMBERLYST A21 DRY (رزين پليمري پايه ضعيف گريد صنعتي)

اين رزين خشك در حذف مواد اسيدي از جريان هيدروكربنهاي گازي در حالتي كه ميزان آب ناچيز باشد، كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ A21 Dry

 

AMBERLYST 45RESIN (كاتاليست اسيد قوي دما بالا)

اين كاتاليست سولغونيك اسيد مناسب براي فرايندهاي هيدروژناسيون اولفين استريفيكاسيون و AROMATIC ALKYLATION ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 45 Resin

 

DOWEX OPTIPORE V 503 (جاذب پليمري براي جذب تركيبات آلي از هواي مرطوب)

اين جاذب براي جذب تركيبات فرار آلي (VOC ) از هوا به كار برده ميشود. در مقايسه با كرين اكتيو اين جاذب مزاياي بسيار زيادي در جذب بو و بخارات آلي در حين حمل و نقل مواد شيميايي دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی DOWEX OPTIPORE V503

 

DOWEX RETARDION 11A8 50-100MESH

رزين با خصوصيات آمفوتر كه حاوي كاتيون اسيد ضعيف و آنيون از يك نوع رزين ميباشد. اين رزين تأخيري به عنوان يك ابزار خالص سازي براي يون زدايي از برخي از جريانهاي فرآيندي با موارد ذيل كاربرد دارد:

  • حذف نمك از محلولهاي آلي
  • حذف نمك از كاستيك خروجي از سلول
  • جدا كنندههاي يون كروماتوگراف

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی DOWEX™ Retardion 11A8 50-100 Mesh

 

 

 

شرکت فران وارد کننده و تأمین کننده انواع رزینهای مبادله یونی برای مصارف مختلف در صنعت تصفیه آب و صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی است. 

امتیاز به مقاله