رزینهای تبادل یونی شرکت Dow(دوپونت فعلی)

رزینهای تبادل یونی شرکت DOW امروزه توسط شرکت دوپونت(Dupont) با همان کیفیت ولی با اسامی جدید تولید می شوند. شرکت فران تأمین کننده صنعتی رزینهای تبادل یونی اوریجینال از شرکت Dupont است.

رزینهای تبادل یونی کاربرد فراوانی در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی دارند. رزینهای معرفی شده با کاربری در صنایع شیمیایی با نام تجاری سابق معرفی شده اند. جهت اطلاع از نام تجاری جدید و سفارش رزین با کارشناسان فروش شرکت فران تماس بگیرید.

رزین های تبادل یونی شیمیایی و پتروشیمیایی:

XUS 43600.00 CHELATING RESIN (جداکننده انتخابی برایی فلزهای گروه پلاتینیوم)

این رزین جدا کنندگی انتخابی بسیار بالایی برای فلزهای گروه پلاتینیوم دارد که کاربرد آن درصنایع مرتبط با معدن و خالص سازی و استخراج فلزات میباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی XUS 43600.00 Chelating Resin

AMBERLITE XAD4(جاذب پلیمری با گرید صنعتی)

AMBERLITE XAD4 جاذب پلیمری است که قابلیت بکارگیری در سیکلهای دورهای در ستون جذب و یا حالت Batch برای جذب ملکولهای آب گریز از محلولهای قطبی یا ترکیبات فرار آلی دارد. از این رزین برای جذب ترکیبات در بخار نیز استفاده میشود. توزیع اندازه حفرههای این رزین منجر به بازدهی بالا در جذب انواع ترکیبات آلی با جرم ملکولی پایین میشود.  

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLITE™ XAD4

15DRY  AMBERLYST™  (کاتالیست اسیدی بسیار قوی با گرید صنعتی)

این کاتالیست به صورت دانهای به عنوان یک اسید تبادل یونی بسیار قوی در واکنشهای آلی کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 15DRY

40WET AMBERLYST®(رزین پلیمری اسیدی قوی با گرید صنعتی) 

این رزین اسید قوی (سولفونیک اسید) با خصوصیات پایداری قوی شیمیایی و حرارتی مناسب برای بسترهای تبادل یونی با نیازمندی بالای اسیدی است.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST®40WET

AMBERLITE™BD10DRY (تبادل کننده کاتیونی اسیدی قوی با گرید صنعتی)

این رزین سولفونیک اسید در حالت خشک تأمین میشود و به طور خاص برای حذف کاتالیست، صابون و فرم گلیسیرینی بیو دیزل استفاده میشود.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLITE™ BD10DRY

AMBERSEP™GT74(رزین کمپلکس با گرید صنعتی)

این رزین اسیدی ضعیف کاتیونی با قابلیت بالا در جداسازی انتخابی فلزات خاص طراحی و ساخته شده است. فلزات رادیم، مس، نقره، کادمیوم و سرب در محدوده جداسازی انتخابی این رزین واقع شدهاند. این رزین همچنین توانایی جداسازی جیوه از محلولهای مختلف و جریانهای گازی را دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERSEP™ GT74

AMBERLITE®IRC747UPS (رزین CHELATING با گرید صنعتی)

طبیعت شیمیایی این رزین مناسب برای  ایجاد کمپلکس در یونهای فلزی میباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLITE® IRC747UPS

AMBERLYST A23(رزین پلیمری پایه ضعیف با گرید صنعتی)

این رزین از گرانولهای متضلل با پایه آنیونی ضعیف تبادل تشکیل شده است. از این رزین معمولاً در حذف مواد معدنی، رنگ در جریانهای سنتزی آلی مانند تولید فنل پس از تبادل کاتیونی AMBERLYST 40WEبرای حذف اسید در محلولهای اسیدی آبی یا غیر آبی استفاده می شود.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST® A23

AMBERLITE 123RESIN  (کاتالیست اسید قوی با گرید صنعتی)

این کاتالیست پلیمری با ذرات هم اندازه به صورت خیلی موثر در چگالش فنل با استن در تولید BISPHENOL-A کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 123 Resin

AMBERLYST 19 (کاتالیست با گرید صنعتی)

کاتالیست فعال جهت استریفیکاسیون برای واکنش آکریلیک اسید با متانول و اتانول برای تشکیل ACRYLATE ها می باشد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST 19

AMBERLYST  35DRY (کاتالیست اسیدی قوی با گرید صنعتی)

این رزین برای انواع مختلف واکنشهای آبی کاربرد دارد. همچنین در محیطهای غیر آبی به عنوان رزین تبادل یون برای حذف ناخالصیهای کاتیونی کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 35DRY

AMBERLYST 35 WET(کاتالیست اسیدی قوی با گرید صنعتی)

این رزین برای انواع مختلف واکنشهای آلی کاربرد دارد. ساختار پلیمری آن مقاومت در برابر اکسید شوندگی و شکستگی را در برابر شوکهای اسمزی و مکانیکی به دنبال دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 35WET

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 36DRY

AMBERLYST 36WET(کاتالیست اسیدی قوی با گرید صنتعتی)

این رزین تبادل یونی سولفونیک اسید به طور عمده در فرایند تولید هیدروژناسیون  کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 36WET

AMBERLYST 16WET (کاتالیست اسیدی قوی با گرید صنعتی)

این رزین تبادل یونی دانهای با ترکیب اسید سولفونیک به طور عمده در فرایندهای استریفیکاسیون وPHENOL ALKYLOTION مورد استفاده قرار میگیرد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 16WET

AMBERLYST 39WET  (کاتالیست اسید قوی با گرید صنعتی)

سطح بهینه این کاتالیست کروی به همراه اندازه حفرههای موجود در آن، کاربرد آن را به عنوان کاتالیست در فرایندهای استرفیکاسیون افزایش داده است.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 39WET

AMBERLYST 131WET (کاتالیست اسید قوی با گرید صنعتی)

این کاتالیست اسیدی پلیمری با ساختار دانهای یکنواخت برای واکنشهای چگالش نظیر چگالش فنل با استن برای تولید BISPHENOL-A کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 131WET

AMBERLYST A21 (رزین پلیمری پایه ضعیف با گرید صنعتی)

این رزین آنیونی پایه ضعیف برای حذف مواد اسیدی از محصول نهایی و همچنین جذب SO4 از جریانهای گازی کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ A21

AMBERLYST A26OH (رزین پلیمری پایه قوی با گرید صنعتی)

این رزین پایه قوی به دلیل ساختار متخلل انتخاب مناسبی برای کار در محیطهای آبی یا غیر آبی میباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ A26 OH

DOW OPTIPORE L 493 AND V 493 (جذب کننده پلیمری)

این پلیمر جاذب برای جذب ترکیبات آلی از هوا و آب کاربرد دارد. از مزایای این رزین میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • ماتریکس پلیمری قوی
  • توزیع خفرات با اندازه بهینه
  • سطح ویژه  بالا
  • ظرفیت مناسب برای ترکیبات آلی
  • سطح جاذب برای ترکیبات آب گریز
  • دانههای کروی با مقاومت فیزیکی خوب

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی DOW OPTIPORE L 493 and V 493

AMBERLYST A21 DRY (رزین پلیمری پایه ضعیف گرید صنعتی)

این رزین خشک در حذف مواد اسیدی از جریان هیدروکربنهای گازی در حالتی که میزان آب ناچیز باشد، کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ A21 Dry

AMBERLYST 45RESIN (کاتالیست اسید قوی دما بالا)

این کاتالیست سولغونیک اسید مناسب برای فرایندهای هیدروژناسیون اولفین استریفیکاسیون و AROMATIC ALKYLATION میباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی AMBERLYST™ 45 Resin

DOWEX OPTIPORE V 503 (جاذب پلیمری برای جذب ترکیبات آلی از هوای مرطوب)

این جاذب برای جذب ترکیبات فرار آلی (VOC ) از هوا به کار برده میشود. در مقایسه با کرین اکتیو این جاذب مزایای بسیار زیادی در جذب بو و بخارات آلی در حین حمل و نقل مواد شیمیایی دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی DOWEX OPTIPORE V503

DOWEX RETARDION 11A8 50-100MESH

رزین با خصوصیات آمفوتر که حاوی کاتیون اسید ضعیف و آنیون از یک نوع رزین میباشد. این رزین تأخیری به عنوان یک ابزار خالص سازی برای یون زدایی از برخی از جریانهای فرآیندی با موارد ذیل کاربرد دارد:

  • حذف نمک از محلولهای آلی
  • حذف نمک از کاستیک خروجی از سلول
  • جدا کنندههای یون کروماتوگراف

دانلود کاتالوگ:رزین شیمیایی و پتروشیمیایی DOWEX™ Retardion 11A8 50-100 Mesh

 

شرکت فران وارد کننده و تأمین کننده انواع رزینهای مبادله یونی برای مصارف مختلف در صنعت تصفیه آب و صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی است. 

امتیاز به مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *