رزین های تصفیه آب صنعتی

رزینهای مبادله یونی به طور وسیع در مقاصد تصفیه آب صنعتی به منظور کاهش سختی، تولید آب فوق خالص و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکت فران طراح، سازنده و تأمین کننده واحدهای تصفیه آب صنعتی با فرایند تبادل یونی و دیونایزرهای صنعتی است. شرکت دوپونت(Dupont) یکی از تولید کنندگان معتبر رزینهای مبادله یونی در دنیا بوده که رزینهای مختلف آنیونی و کاتیونی را در قدرتهای متفاوت و برای کابریهای متفاوت تولید می کند. 

رزین های تصفیه آب صنعتی

اطلاعات فنی و دیتیاشیت مربوط به رزینهایی متنوع تصفیه آب صنعتی به شرح ذیل است: 

DOWEX UPCORE IF-62

این نوع رزین ها ظاهر کاملا کروی دارد. این رزین ها به دلیل داشتن دانسیته کمتر از دانسیته آب بر روی بستر تبادل یونی  می مانند. در طول فشرده شدن و تولید مجدد این رزین ها به آلودگی ها و تکه های رزین اجازه عبور می دهند در حالیکه بستر باقیمانده رزین ها از کلکتور سیستم در برابر گرفتگی محافظت می کند.

دانلود کاتالوگ: رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ UPCORE™ IF-62

AMBERJET 4200 Resin( برای تصفیه آب صنعتی)

این رزین پایه قوی آنیونی برای مصرف در تمامی کاربردهای عمومی  نمکزدایی کاربرد دارد. یکنواختی و توزیع اندازه ذرات مناسب کاربرد این نوع رزین را در تجهیزات صنعتی همانند بسترهای مختلط (MIXED BED ) در کنار رزینهای کاتیونی 1000 AMBERJET یا DOWEX MARATHON ™ افزایش داده است. این نوع رزین به دلیل کاربرد وسیع به راحتی قابلیت جایگزینی با ژلهای آنیونی و جایگزینی با رزینهای مستعمل آنیونی دیگر را دارد.

دانلود کاتالوگ: رزین تصفیه آب صنعتی AMBERJET™ 4200 Resin

AMBERLITE™ IRA96SB Resin (برای تصفیه آب صنعتی)

این رزین پایه ضعیف آنیونی با ساختار فیزیکی پایدار در مقابل شوکهای اسمزی بسیار مقاوم میباشد. تخلخل بالای این رزین جذب بهینه ملکولهای درشت آلی و دفع مناسب آنها را در فرایند احیا به دنبال دارد. این خصوصیت مانع از گرفتگی بیولوژیکی و آلی این نوع رزین میشود. (organic fouling) کاربرد دیگر این رزین در حذف اسیدهای قوی پس از عبور از رزینهای کاتیونی اسیدی میباشد. از اختلاط این رزین با رزینهای پایه قوی آنیونی میتوان برای جلوگیری از گرفتگی بیولوژیکی و آلی در یک مخزن استفاده نمود. این رزین کارایی بسیار مناسبی در مخازن بستر مختلط لایهای (stratified bed) در کنار رزینهای AMBERJET 4500 CL یا AMBERLIT IRA458RFC  دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA96SB ResinIndustrial Grade Weak Base Anion Exchanger

AMBERLITE™ IRC86RF Resin (تبادل کننده اسیدی ضعیف با گرید صنعتی)

این رزین اسیدی ضعیف ظرفیت بالا، حاوی گروههای اسیدی کربوکسیلیک میباشد. کاربرد اصلی این رزین حذف قلیاییت موجود در آب صنعتی است. این رزین در سیکل هیدروژن، توانایی حذف سختی ناشی از قلیاییت را در آب صنعتی دارا میباشد. توزیع اندازه ذرات آن نیز به گونهای است که امکان بکارگیری در بسترهای فشرده(packed Bed) و شناور(floating bed) را دارد. بکارگیری این رزین در تبادل کنندههای اسیدی کاتیونی قوی، میزان مصرف اسید احیاء کننده را کاهش میدهد. با توجه به تورم زیاد این رزین، استفاده از آن در کاربردهایی که تمامی H+ موجود در رزین به Na+ تبدیل میشود، توصیه نمی شود. احیاء این اسید به سهولت توسط اسیدهای قوی انجام می شود. تنها در صورت استفاده از اسید سولفوریک در فرایند احیاء غلظت اسید برای جلوگیری از رسوب سولفات کلسیم باید کنترل شود.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRC86RF Resin

AMBERLITE™ IRC86SB Resin (رزین اسیدی ضعیف مکمل AMBERJET 1300 H )

رزین کاتیونی اسیدی ضعیف با ظرفیت بالا که حاوی گروه های اسید کربوکسیلیک است. پایداری فیزیکی و شیمیایی بالای این رزین سبب شده است که مکمل بسیار خوبی برای رزین AMBERJET 1300H در بسترهای تبادل یونی لایهای باشد. ترکیب این دو رزین هزینههای سرمایه گذاری اولیه و مصرف اسید جهت احیاء را کاهش میدهد. در سیکل هیدروژن سختی ناشی از قلیاییت توسط این رزین حذف میشود. در این فرایند CO3 2– و HCO3   به CO2 تبدیل میشود که گاز تولید شده با در نظر گرفتن تمهیدات لازم از بستر خارج میگردد. حضور کلر در آب ورودی تأثیری در کارایی رزین ندارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRC86SB Resin

AMBERLITE IRA410 CL Resin (رزین آنیونی پایه قوی با گرید صنعتی)

این رزین شفاف با ساختار ژلهای، از رزینهای پایه قوی آنیونی میباشد که مناسب برای استفاده در ستونهای تبادل یونی مجزای کاتیون و آنیون در واحدهای نمک زدایی میباشد. این رزین (شماره 2) در مقایسه با نوع اول آن در فرایند احیا، کارایی بالاتری داشته که منجر به ظرفیت بهره برداری بالاتر می شود. این رزین به طور عمده در تصفیه آبهای حاوی سیلیس به منظور کاهش مقدار یونهای آنیون کل به زیر 30%  کاربرد دارد. فرایند احیای این رزین باید در دمای محیط انجام شود.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA410 Cl Resin

AMBERLITE™ IRA458RF Cl Resin ( رزین آنیونی پایه قوی با گرید صنعتی )

این رزین آنیونی با پایه قوی از خصوصیات قابل توجه فیزیکی و شیمیایی برخوردار است. در حقیقت این رزین ظرفیت بالای بهرهبرداری را با مقادیر کم نشتی سیلیس را ترکیب نموده است. ساختار ماتریکس آکریلیک این رزین امکان جذب و دفع بهینه ملکولهای آلی را فراهم کرده است. ساختار فیزیکی این رزین مناسب برای بکارگیری در بسترهای فشرده و سیال میباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA458RF Cl Resin

DOWEX™ MARATHON™ C Resin (رزین ظرفیت بالای کاتیونی)

این رزین با توزیع مناسب اندازه ذرات، گزینه بسیار مناسبی برای سختی زدایی و نمک زدایی در واحدهای صنعتی و تصفیه خانههای آب شهری است. اندازه کوچک ذرات و سطح ویژه بالای آنها سرعت کینتیک واکنش را در مقایسه با انواع سنتی بالا برده است. بهبود در کینتیک شیمیایی، تسهیل احیای رزین را نیز به دنبال دارد و منجر به کاهش مصرف احیاء کننده میشود. این رزین مقاوم بسیار خوبی در مقابل فشردگی و شوکهای اسمزی دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ C Resin

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA478RF Cl Resin

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ C-10 Resin

AMBERLITE™ IR120 Na (رزین کاتیونی اسیدی قوی با گرید صنعتی)

این رزین اسیدی کاتیونی قوی به صورت ژلهای است. این رزین برای سختیگیری آب (در فرم NA+) و کاهش املاح آب (در فرم H+) در تیادل کننده جریان همسو در واحد احیا کاربرد دارد. این رزین به عنوان یک تبادل کننده یونی عمومی در سطح وسیعی از کاربردهای مربوط به تصفیه آب در زمینه سختیگیری، نمک زدایی و کاهش املاح کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IR120 Na

DOWEX MARATHONE A2 RESIN (رزین آنیونی پایه قوی نوع دوم برای مقاصد کاهش املاح و نمک زدایی)

این رزین به منظور مصرف اقتصادی با کارایی بالا در بسترهای نمک زدایی اولیه جهت کاهش املاح طراحی شده است. توزیع اندازه ذرات مناسب و مزایای اقتصادی این رزین، آن را در مقایسه با مشابه سنتی متمایز میکند. سایز مناسب این رزین سرعت کینتیک بالای تبادل یونی را به دنبال دارد. سرعت بالای احیا و شستشو و راندمان بالاتر عملیات احیا از دیگر ویژگیهای این رزین میباشد. این رزین به طور معمول برای آبهایی که محتوای سیلیس و دیاکسید کربن آنها از 25% کل آنیونهای موجود فراتر نمیرود، استفاده میشود. برای آبهایی با محتوای بالاتر این اسید ضعیف ، رزین DOWEX MARATHON توصیه میشود.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ A2 Resin


 AMBERLITE IRA402 Cl (رزین آنیونی پایه قوی با گرید صنعتی )

رزین آنیونی تیپ یک به صورت ژل شفاف که به منظور کارایی بهینه در فرایند احیا برای کاربردهای تصفیه آب طراحی و ساخته شده است. این رزین به طور گسترده در احیا کنندههای جریان همسو استفاده می شود. البته امکان بکارگیری در احیا کنندههای سنتی جریان مخالف نیز دارد. در کاربردهای نمکزدایی این رزین قابلیت خوبی در حذف اسیدهای ضعیف و قوی شامل سلیس را دارد. این خصوصیت سبب شده است که از این رزین در مصارف عمومی مربوط به تصفیه آب به عنوان یک رزین آنیونی پر مصرف یاد کنند.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA402 Cl

 AMBERLITE IRA458 CI ( رزین آنیونی پایه قوی با گرید صنعتی)

خصوصیات منحصر به فرد فیزیکی و شیمیایی این رزین آنیونی پایه قوی ژلهای آن را از دیگر انواع مشابه متمایز میکند. این رزین علاوه بر ظرفیت بهرهبرداری بالا، نشت سیلیس بسیار ناچیزی دارد. ساختار انعطاف پذیر آکریلیک این رزین، جذب و دفع بسیار خوب ملکولهای آلی را به دنبال دارد. این رزین توانایی جذب اسیدهای humic و fulvic را که در بسیاری منابع آبی موجود هستند را به خوبی دارا میباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA458 Cl

AMBERLITE IRA958 CI (رزین آنیونی پایه قوی با گرید صنعتی)

ساختار متخلل و توزیع اندازه ذرات مناسب این رزین، راندمان حذف بسیار مناسب ملکولهای آلی بزرگ را به دنبال دارد. علاوه بر آن این ساختار مقاومت بسیار خوبی در مقابل شکستگی و شوکهای اسمزی به این رزین داده است. نتایج بکارگیری این رزین در scavenger های آلی برای جذب ذرات طبیعی آلی از آبهای سطحی رضایت بخش است. امکان گرفتگی بیولوژیکی در واحدهای تبادل یونی حاوی این رزین بسیار نا متحمل است.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA958 Cl

AMBERLITE IRC86 (رزین اسیدی ضعیف با گرید صنعتی)

این رزین ژلهای اسیدی ضعیف با ظرفیت بالا حاوی گروه های اسید کربوکسیلک می باشد. کاربرد اصلی این رزین در قلیاییت زدایی از آبهای صنعتی است. این رزین در سیکل هیدروژن،  سختی ناشی از قلیاییت آب را از بین میبرد و وقتی در ترکیب با رزین کاتیونی اسیدی قوی در واحدهای تبادل یونی استفاده میشود، قادر است که اسید مصرفی در بخش احیا را کاهش دهد. با توجه به تورم زیاد این رزین در مجاورت آب، در کاربردهایی که رزین به طور کامل از H+  به Ha+ تبدیل می شود. استفاده از این رزین توصیه نمی شود.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRC86

AMBERLITE RF14 ( پلیمر بی اثر با گرید صنعتی)

این رزین یک پلیمر بیاثر با جرم مخصوص پایین تر از آب است. این مدل رزین برای استفاده در تبادل کنندههای یونی جریان رو به بالا در لایه بالایی توسعه یافته است. RF در انتهای نام این رزین به معنایREVERSE FLOW می باشد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ RF14

AMBERLITE IRA70RF (رزین آنیونی ضعیف با گرید صنعتی)

این رزین ژلهای آنیونی ضعیف بر پایه ماتریکس اکریلیک بنا شده است. به طور کلی رزینهای با ماتریکس آکریلیک پایداری بهتر و مقاومت بیشتری در مقابل گرفتگیهای بیولوژیکی در مقایسه با انواع سنتی رزینها بر پایه پلی استایرن دارند. شکستگی های کمتر و گرفتگی های ناچیز، طول عمر بالاتر این رزینها را منجر شده است. این رزین ژلهای در مقایسه با انواع Macroporous آن ظرفیت بالاتر و طول عمر بالاتر دارند. بازگشتپذیری مناسب آلی در فرایند شستشو و احیا این رزین را گزینه بسیار مناسبی برای تصفیه آبهای سطحی با محتوای بالای مواد آلی میکند. توزیع اندازه ذرات این رزین نیز به گونه ای طراحی شده است که کارایی بهینه در بسترهای فشرده و شناور را ایجاد نماید.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA70RF

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IR120 H

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA67

AMBERLITE IR67RF (رزین آنیونی پایه ضعیف گرید صنعتی)

این رزین پایه ضعیف آنیونی به صورت ژلی و با ماتریکس آکریلیک میباشد. پایداری فیزیکی و ظرفیت بالا به همراه ؟ سریع و مقاومت منحصر به فرد در مقابل گرفتگی بیولوژیکی از ویژگیهای این رزین در مقایسه با رزینهای با ماتریکس پلی استایرن میباشد. خاصیت انعطاف پذیری بالای این رزین، جذب و دفع بسیار خوب ملکولهای آلی، نظیر اسیدهای HUMIC و FULIVIC را که در بسیاری از منابع آبی یافت میشوند را به دنبال دارد. توزیع اندازه ذرات مناسب در این رزین ، در این رزین کارایی بهینه در مصارف بسترهای فشرده (packed ) و بسترهای سیال (fbating) تبادل یونی را دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA67RF

AMBERLITE MB20 Resin (رزین بستر مختلط برای تولید آب فوق خالص)

این رزین برای کاربرد در بسترهای مختلط (mixed beds ) کاربرد دارد و مخلوطی از رزین کاتیونی قوی و آنیونی پایه قوی میباشد و جهت تولید آب فرق خالص کاربرد دارد. البته برای تمامی مقاصد نمک زدایی که آب حاوی سیلیس و دی اکسید کربن نباشد از این رزین میتوان استفاده نمود.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ MB20 Resin

DOWEX MARATHON MSA (رزین آنیونی پایه قوی)

این رزین پایه قوی آنیونی برای نمک زدایی و کاهش املاح آبهای با محتوای آبی بالا، کاتالیستها، رنگ زدایی از محلول نیشکر و جداسازی فلزات سنگین در فرم ترکیبات کمپلکس آنیونی کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ MSA

AMBERLITE IRA969RF (رزین آنیونی پایه ضعیف با گرید صنعتی)

این رزین آنیونی ضعیف با ساختار پایداری و تورم برگشت پذیر کنترل شده مقاومت بسیار خوبی در مقابل شوکهای اسمزی در واحدهای تبادل یونی دارد. ساختار متخلل و درجه تخلل بالای این رزین کارایی جذب و دفع ملکولهای بزرگ آلی را در فرایند جذب و احیا بالابرده است و از گرفتگی بیولوژیکی آن جلوگیری میکند. این رزین برای حذف اسیدهای قوی از آب پس از مرحله اول تبادل یونی با اسید قوی کاربرد دارد. ترکیب این رزین با رزینهای آنیونی پایه قوی در یک مخزن، مقاومت در برابر گرفتگیهای آبی و بیولوژیکی را بالا میبرد. این رزین قابلیت بکارگیری در بسترهای فشرده (Packed ) و سیال (Floating ) را دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA96RF

AMBERLTE 200C Na (رزین کاتیونی اسیدی با پایه قوی و گرید صنعتی)

این رزین کاتیونی قوی بر پایه گروههای تبادل یونی اسید سولفونیک با ماتریکس پلی استایرن است. مقاومت بسیار خوب این رزین در مقابل اکسیداسیون شیمیایی، شکستگیهای مکانیکی و شوکهای اسمزی و حرارتی در مقایسه با انواع مشابه رزینهای کاتیونی آن را از موارد مشابه متمایز میکند. این رزین برای پرکردن مجدد بسترهای نمک زدایی، سختیگیری، حذف نهایی Condensate مربوط به سیکل سدیم و دیگر کاربردهای با ریسک اکسید شوندگی بالا و دمای بالا کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ 200C Na

DOWEX MARATHON A Resin (رزین آنیونی پایه قوی با ظرفیت بالا برای مصارف کاهش املاح در آب صنعتی و شرب)

این رزین برای دستیابی به حداکثر صرفه اقتصاری در بسترهای نمکزدایی اولیه طراحی شده است. سایز ذرات یکسان این رزین مزایای اقتصادی فراوانی را نسبت به رزینهای مشابه قدیمی تر ایجاد کرده است. کنتیک سریع در حین عملیات، شستشو و احیاء سریعتر در فرایند احیا از دیگر خصوصیات این رزین است. این رزین قابلیت بکارگیری در تمامی انواع آب را دارد ولی در آبهایی که محتوای سیلیس و دی اکسیدکربن آنها بالاتر میباشد، استفاده از این رزین بیشتر توصیه میشود.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ A Resin

DOWEX MARATHON MSC (رزین ظرفیت بالای کاتیونی برای سختیگیری و نمکزدایی از آب با گرید صنعتی)

این رزین اسیدی قوی مقاومت بسیار خوبی در برابر شوکهای اسمزی دارد و پایداری شیمیایی و حرارتی بسیار مناسبی از خود نشان می دهد. کاربردهای متنوع این رزین عبارتند از:

  • سختی گیری در فرایند گرم
  • نمکزدایی و کاهش املاح
  • جذب کننده
  • فرایند در شرایط اکسید کننده
  • حذف فلزات موجود درآب

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ MSC

AMBERLITE IRA96 Resin (رزین آنیونی با پایه ضعیف جهت تسویه آب صنعتی)

این رزین آنیونی با پایه ضعیف با تخلل بالا و پایداری مکانیکی بسیار مناسب، قابلیت بالایی در جذب ملکولهای آلی بزرگ دارد. این رزین برای حذف اسیدهای قوی پس از فرایند تبادل یونی با اسید کاتیونی قوی کاربرد داشته و مقاومت بسیار خوبی در مقابل گرفتگیهای آلی و بیولوژیک دارد. از این رزین به عنوان رزین ثانویه پس از رزین آنیونی قوی در واحدهای یون زدایی نیز استفاده میشود. نوع SB این رزین با توزیع اندازه ذرات بهینه برای استفاده همزمان با رزین AMBERJET 4300CL و AMBERLITE IRA458CL یا DOWEX MARATHON ALB به عنوان رزین آنیونی قوی کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA96 Resin

DOEX MARATHON MR-3 (رزین تبادل یونی بستر مختلط با ظرفیت بالا)

این رزین  حاصل اختلاط یک به یک رزینهای DOWEX MARATHON A (OH) به عنوان رزین آنیونی و DOWEX MARATHON C-10 (H) به عنوان رزین کاتیونی است این محصول با اندازه ذرات یکسان آماده استفاده در بسترهای مختلط (MIXED BED) با قابلیت احیا میباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ MR-3

DOWEX MARATHON  11 ( رزین آنیونی پایه قوی)

این رزین آنیونی پایه قوی که به صورت ژل متخلل میباشد. به طور خاص برای نمکزدایی و کاهش املاح آبهای با محتوای مواد آلی بالا و بکارگیری Scavenger های آلی طراحی شده است. ظرفیت بالا، کینتیک واکنش با سرعت بالا و مقاومت بسیار خوب در برابر گرفتگیهای بیولوژیکی از دیگر خصوصیات این رزین می باشد. مقاومت بسیار مناسب این رزین در برابر گرفتگی آلی سبب شده است که استفاده از این رزین در فرم CL در scavenger ها نتایج بسیار مناسبی را داشته باشد. این رزین در بسترهای آنیونی به صورت مجزا یا در بسترهای مختلط امکان بکارگیری دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ 11

DOWEX MARATHON WBA (رزین پایه ضعیف آنیونی برای مصارف نمکزدایی)

این رزین آنیونی با پایه ضعیف، در مقایسه با رزینهای سنتی از بازده احیای بسیار بالاتری برخوردار است. این رزین با راندمان بسیار خوبی از حذف اسیدهای معدنی ( در فرم CL و SO4-2 ) و مواد آلی دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتیDOW MARATHON WBA

 

شرکت فران تأمیئ کننده انواع رزینهای مبادل یونی از شرکت Dupont و طراحی و سازنده واحدهای دیونایزر برای کاربریهای مختلف است. 

5/5 - (2 امتیاز)

۱ دیدگاه برای “رزین های تصفیه آب صنعتی

  1. محمدرضا یگانه گفته:

    با سلام بنده کارشناس شیمی نیروگاه شیروان هستم رزین امبرجت داریم لطفاً اگر امکان داره کاتالوگ رزین امبرجت رو میخواستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *