88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

رزین های تصفیه آب صنعتی

رزینهای مبادله یونی به طور وسیع در مقاصد تصفیه آب صنعتی به منظور کاهش سختی، تولید آب فوق خالص و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکت فران طراح، سازنده و تأمین کننده واحدهای تصفیه آب صنعتی با فرایند تبادل یونی و دیونایزرهای صنعتی است. شرکت دوپونت(Dupont) یکی از تولید کنندگان معتبر رزینهای مبادله یونی در دنیا بوده که رزینهای مختلف آنیونی و کاتیونی را در قدرتهای متفاوت و برای کابریهای متفاوت تولید می کند. 

 

رزین های تصفیه آب صنعتی

اطلاعات فنی و دیتیاشیت مربوط به رزینهایی متنوع تصفیه آب صنعتی به شرح ذیل است: 

DOWEX UPCORE IF-62

این نوع رزین ها ظاهر کاملا کروی دارد. این رزین ها به دلیل داشتن دانسیته کمتر از دانسیته آب بر روی بستر تبادل یونی  می مانند. در طول فشرده شدن و تولید مجدد این رزین ها به آلودگی ها و تکه های رزین اجازه عبور می دهند در حالیکه بستر باقیمانده رزین ها از کلکتور سیستم در برابر گرفتگی محافظت می کند.

دانلود کاتالوگ: رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ UPCORE™ IF-62

 

AMBERJET 4200 Resin( براي تصفيه آب صنعتي)

اين رزين پايه قوي آنيوني براي مصرف در تمامي كاربردهاي عمومي  نمكزدايي كاربرد دارد. يكنواختي و توزيع اندازه ذرات مناسب كاربرد اين نوع رزين را در تجهيزات صنعتي همانند بسترهاي مختلط (MIXED BED ) در كنار رزينهاي كاتيوني 1000 AMBERJET يا DOWEX MARATHON ™ افزايش داده است. اين نوع رزين به دليل كاربرد وسيع به راحتي قابليت جايگزيني با ژلهاي آنيوني و جايگزيني با رزينهاي مستعمل آنيوني ديگر را دارد.

دانلود کاتالوگ: رزین تصفیه آب صنعتی AMBERJET™ 4200 Resin

 

AMBERLITE™ IRA96SB Resin (براي تصفيه آب صنعتي)

اين رزين پايه ضعیف آنيوني با ساختار فيزيكي پايدار در مقابل شوكهاي اسمزي بسيار مقاوم ميباشد. تخلخل بالاي اين رزين جذب بهينه ملكولهاي درشت آلي و دفع مناسب آنها را در فرايند احيا به دنبال دارد. اين خصوصیت مانع از گرفتگي بيولوژيكي و آلي اين نوع رزين ميشود. (organic fouling) كاربرد ديگر اين رزين در حذف اسيدهاي قوي پس از عبور از رزينهاي كاتيوني اسيدي ميباشد. از اختلاط اين رزين با رزينهاي پايه قوي آنيوني ميتوان براي جلوگيري از گرفتگي بيولوژيكي و آلي در يك مخزن استفاده نمود. اين رزين كارايي بسيار مناسبي در مخازن بستر مختلط لايهاي (stratified bed) در كنار رزينهاي AMBERJET 4500 CL يا AMBERLIT IRA458RFC  دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA96SB ResinIndustrial Grade Weak Base Anion Exchanger

 

AMBERLITE™ IRC86RF Resin (تبادل كننده اسيدي ضعيف با گريد صنعتي)

اين رزين اسيدي ضعيف ظرفيت بالا، حاوي گروههاي اسيدي کربوکسیلیک ميباشد. كاربرد اصلي اين رزين حذف قلياييت موجود در آب صنعتي است. اين رزين در سيكل هيدروژن، توانايي حذف سختي ناشي از قلياييت را در آب صنعتي دارا ميباشد. توزيع اندازه ذرات آن نيز به گونهاي است كه امكان بكارگيري در بسترهاي فشرده(packed Bed) و شناور(floating bed) را دارد. بكارگيري اين رزين در تبادل كنندههاي اسيدي كاتيوني قوي، ميزان مصرف اسيد احياء كننده را كاهش ميدهد. با توجه به تورم زياد اين رزين، استفاده از آن در كاربردهايي كه تمامي H+ موجود در رزين به Na+ تبديل ميشود، توصيه نمي شود. احياء اين اسيد به سهولت توسط اسيدهاي قوي انجام مي شود. تنها در صورت استفاده از اسيد سولفوریك در فرايند احياء غلظت اسيد براي جلوگيري از رسوب سولفات كلسيم بايد كنترل شود.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRC86RF Resin

 

AMBERLITE™ IRC86SB Resin (رزين اسيدي ضعيف مكمل AMBERJET 1300 H )

رزين كاتيوني اسيدي ضعيف با ظرفيت بالا كه حاوي گروه هاي اسيد كربوکسیلیک است. پايداري فيزيكي و شيميايي بالاي اين رزين سبب شده است كه مكمل بسيار خوبي براي رزين AMBERJET 1300H در بسترهاي تبادل يوني لايهاي باشد. تركيب اين دو رزين هزينههاي سرمايه گذاري اوليه و مصرف اسيد جهت احياء را كاهش ميدهد. در سيكل هيدروژن سختي ناشي از قلياييت توسط اين رزين حذف ميشود. در اين فرايند CO3 2– و HCO3   به CO2 تبديل ميشود كه گاز توليد شده با در نظر گرفتن تمهيدات لازم از بستر خارج ميگردد. حضور كلر در آب ورودي تأثيري در كارايي رزين ندارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRC86SB Resin

 

AMBERLITE IRA410 CL Resin (رزين آنيوني پايه قوي با گريد صنعتي)

اين رزين شفاف با ساختار ژلهاي، از رزينهاي پايه قوي آنيوني ميباشد كه مناسب براي استفاده در ستونهاي تبادل يوني مجزاي كاتيون و آنيون در واحدهاي نمك زدايي ميباشد. اين رزين (شماره 2) در مقايسه با نوع اول آن در فرايند احيا، كارايي بالاتري داشته كه منجر به ظرفيت بهره برداري بالاتر مي شود. اين رزين به طور عمده در تصفيه آبهاي حاوي سيليس به منظور كاهش مقدار يونهاي آنيون كل به زير 30%  كاربرد دارد. فرايند احياي اين رزين بايد در دماي محيط انجام شود.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA410 Cl Resin

 

AMBERLITE™ IRA458RF Cl Resin ( رزين آنيوني پايه قوي با گريد صنعتي )

اين رزين آنيوني با پايه قوي از خصوصيات قابل توجه فيزيكي و شيميايي برخوردار است. در حقيقت اين رزين ظرفيت بالاي بهرهبرداري را با مقادير كم نشتی سیلیس را تركيب نموده است. ساختار ماتریکس آكريليك اين رزين امكان جذب و دفع بهينه ملكولهاي آلي را فراهم كرده است. ساختار فيزيكي اين رزين مناسب براي بكارگيري در بسترهاي فشرده و سيال ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA458RF Cl Resin

 

DOWEX™ MARATHON™ C Resin (رزين ظرفيت بالاي كاتيوني)

اين رزين با توزيع مناسب اندازه ذرات، گزينه بسيار مناسبي براي سختي زدايي و نمك زدايي در واحدهاي صنعتي و تصفيه خانههاي آب شهري است. اندازه كوچك ذرات و سطح ويژه بالاي آنها سرعت کینتیک واكنش را در مقايسه با انواع سنتی بالا برده است. بهبود در کینتیک شيميايي، تسهیل احياي رزين را نيز به دنبال دارد و منجر به كاهش مصرف احياء كننده ميشود. اين رزين مقاوم بسيار خوبي در مقابل فشردگي و شوكهاي اسمزي دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ C Resin

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA478RF Cl Resin

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ C-10 Resin

 

AMBERLITE™ IR120 Na (رزين كاتيوني اسيدي قوی با گريد صنعتي)

اين رزین اسيدي كاتيوني قوي به صورت ژلهاي است. اين رزين براي سختيگيري آب (در فرم NA+) و كاهش املاح آب (در فرم H+) در تیادل کننده جريان همسو در واحد احيا كاربرد دارد. اين رزين به عنوان يك تبادل كننده يونی عمومي در سطح وسيعي از كاربردهاي مربوط به تصفيه آب در زمينه سختيگيري، نمك زدايي و كاهش املاح كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IR120 Na

 

DOWEX MARATHONE A2 RESIN (رزين آنيوني پايه قوي نوع دوم براي مقاصد كاهش املاح و نمك زدايي)

اين رزين به منظور مصرف اقتصادي با كارايي بالا در بسترهای نمك زدايي اوليه جهت كاهش املاح طراحي شده است. توزيع اندازه ذرات مناسب و مزاياي اقتصادي اين رزين، آن را در مقايسه با مشابه سنتي متمايز ميكند. سايز مناسب اين رزين سرعت کینتیک بالاي تبادل يوني را به دنبال دارد. سرعت بالاي احيا و شستشو و راندمان بالاتر عمليات احيا از ديگر ويژگيهاي اين رزين ميباشد. اين رزين به طور معمول براي آبهايي كه محتواي سیليس و دياكسيد كربن آنها از 25% كل آنيونهاي موجود فراتر نميرود، استفاده ميشود. براي آبهايي با محتواي بالاتر اين اسيد ضعيف ، رزين DOWEX MARATHON توصيه ميشود.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ A2 Resin


AMBERLITE IRA402 Cl (رزين آنيوني پايه قوي با گريد صنعتي )

رزين آنيوني تيپ يك به صورت ژل شفاف كه به منظور كارايي بهينه در فرايند احيا براي كاربردهاي تصفيه آب طراحي و ساخته شده است. اين رزين به طور گسترده در احيا كنندههاي جريان همسو استفاده مي شود. البته امكان بكارگيري در احيا كنندههاي سنتي جريان مخالف نيز دارد. در كاربردهاي نمكزدايي اين رزين قابليت خوبي در حذف اسيدهاي ضعيف و قوي شامل سليس را دارد. اين خصوصيت سبب شده است كه از اين رزين در مصارف عمومي مربوط به تصفيه آب به عنوان يك رزين آنيوني پر مصرف ياد كنند.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA402 Cl

 

AMBERLITE IRA458 CI ( رزين آنيوني پايه قوي با گريد صنعتي)

خصوصيات منحصر به فرد فيزيكي و شيميايي اين رزين آنيوني پايه قوي ژلهاي آن را از ديگر انواع مشابه متمايز ميكند. اين رزين علاوه بر ظرفيت بهرهبرداري بالا، نشت سيليس بسيار ناچيزي دارد. ساختار انعطاف پذير آكريليك اين رزين، جذب و دفع بسيار خوب ملكولهاي آلي را به دنبال دارد. اين رزين توانايي جذب اسيدهاي humic و fulvic را كه در بسياري منابع آبي موجود هستند را به خوبي دارا ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA458 Cl

 

AMBERLITE IRA958 CI (رزين آنيوني پايه قوي با گريد صنعتي)

ساختار متخلل و توزيع اندازه ذرات مناسب اين رزين، راندمان حذف بسيار مناسب ملكولهاي آلي بزرگ را به دنبال دارد. علاوه بر آن اين ساختار مقاومت بسیار خوبي در مقابل شكستگي و شوكهاي اسمزي به اين رزين داده است. نتایج بکارگیری اين رزين در scavenger هاي آلي براي جذب ذرات طبيعي آلي از آبهاي سطحي رضايت بخش است. امكان گرفتگي بيولوژيكي در واحدهاي تبادل يوني حاوي اين رزين بسيار نا متحمل است.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA958 Cl

 

AMBERLITE IRC86 (رزين اسيدي ضعيف با گريد صنعتي)

اين رزين ژلهاي اسيدي ضعيف با ظرفيت بالا حاوي گروه هاي اسيد كربوكسيلك مي باشد. كاربرد اصلي اين رزين در قلياييت زدايي از آبهاي صنعتي است. اين رزين در سيكل هيدروژن،  سختي ناشي از قلياييت آب را از بين ميبرد و وقتي در تركيب با رزين كاتيوني اسيدي قوي در واحدهاي تبادل يوني استفاده ميشود، قادر است كه اسيد مصرفي در بخش احيا را كاهش دهد. با توجه به تورم زياد اين رزين در مجاورت آب، در كاربردهايي كه رزين به طور كامل از H+  به Ha+ تبديل مي شود. استفاده از اين رزين توصيه نمي شود.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRC86

 

AMBERLITE RF14 ( پليمر بي اثر با گريد صنعتي)

اين رزين يك پليمر بياثر با جرم مخصوص پايين تر از آب است. اين مدل رزين براي استفاده در تبادل كنندههاي يوني جريان رو به بالا در لايه بالايي توسعه يافته است. RF در انتهاي نام اين رزين به معنايREVERSE FLOW مي باشد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ RF14

 

AMBERLITE IRA70RF (رزين آنيوني ضعيف با گريد صنعتي)

اين رزين ژلهاي آنيوني ضعيف بر پايه ماتريكس اكريليك بنا شده است. به طور كلي رزينهاي با ماتریکس آكريليك پايداري بهتر و مقاومت بيشتري در مقابل گرفتگيهاي بيولوژيكي در مقايسه با انواع سنتي رزينها بر پايه پلي استايرن دارند. شكستگي هاي كمتر و گرفتگي هاي ناچيز، طول عمر بالاتر اين رزينها را منجر شده است. اين رزين ژلهاي در مقايسه با انواع Macroporous آن ظرفيت بالاتر و طول عمر بالاتر دارند. بازگشتپذيري مناسب آلي در فرايند شستشو و احيا اين رزين را گزينه بسيار مناسبي براي تصفيه آبهاي سطحي با محتواي بالاي مواد آلي ميكند. توزيع اندازه ذرات اين رزين نيز به گونه اي طراحي شده است که كارايي بهينه در بسترهاي فشرده و شناور را ايجاد نمايد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA70RF

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IR120 H

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA67

 

AMBERLITE IR67RF (رزين آنيوني پايه ضعيف گريد صنعتي)

اين رزين پايه ضعيف آنيوني به صورت ژلي و با ماتريكس آكريليك ميباشد. پايداري فيزيكي و ظرفيت بالا به همراه ؟ سريع و مقاومت منحصر به فرد در مقابل گرفتگي بيولوژيكي از ويژگيهاي اين رزين در مقايسه با رزينهاي با ماتريكس پلي استايرن ميباشد. خاصيت انعطاف پذيري بالاي اين رزين، جذب و دفع بسيار خوب ملكولهاي آلي، نظير اسيدهاي HUMIC و FULIVIC را كه در بسياري از منابع آبي يافت ميشوند را به دنبال دارد. توزيع اندازه ذرات مناسب در اين رزين ، در اين رزين كارايي بهينه در مصارف بسترهاي فشرده (packed ) و بسترهاي سيال (fbating) تبادل يوني را دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA67RF

 

AMBERLITE MB20 Resin (رزين بستر مختلط براي توليد آب فوق خالص)

اين رزين براي كاربرد در بسترهاي مختلط (mixed beds ) كاربرد دارد و مخلوطي از رزين كاتيوني قوي و آنيوني پايه قوي ميباشد و جهت توليد آب فرق خالص كاربرد دارد. البته براي تمامي مقاصد نمك زدايي كه آب حاوي سيليس و دي اكسيد كربن نباشد از اين رزين ميتوان استفاده نمود.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ MB20 Resin

 

DOWEX MARATHON MSA (رزين آنيوني پايه قوي)

اين رزين پايه قوي آنيوني براي نمك زدايي و كاهش املاح آبهاي با محتواي آبي بالا، كاتاليستها، رنگ زدايي از محلول نيشكر و جداسازي فلزات سنگين در فرم تركيبات كمپلكس آنيوني كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ MSA

 

AMBERLITE IRA969RF (رزين آنيوني پايه ضعيف با گريد صنعتي)

اين رزين آنيوني ضعيف با ساختار پايداري و تورم برگشت پذير كنترل شده مقاومت بسيار خوبي در مقابل شوكهاي اسمزي در واحدهاي تبادل يوني دارد. ساختار متخلل و درجه تخلل بالاي اين رزين كارايي جذب و دفع ملكولهاي بزرگ آلي را در فرايند جذب و احيا بالابرده است و از گرفتگي بيولوژيكي آن جلوگيري ميكند. اين رزين براي حذف اسيدهاي قوي از آب پس از مرحله اول تبادل يوني با اسيد قوي كاربرد دارد. تركيب اين رزين با رزينهاي آنيوني پايه قوي در يك مخزن، مقاومت در برابر گرفتگيهاي آبي و بيولوژيكي را بالا ميبرد. اين رزين قابليت بكارگيري در بسترهاي فشرده (Packed ) و سيال (Floating ) را دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA96RF

 

AMBERLTE 200C Na (رزين كاتيوني اسيدي با پايه قوي و گريد صنعتي)

اين رزين كاتيوني قوي بر پايه گروههاي تبادل يوني اسيد سولفونيك با ماتريكس پلي استايرن است. مقاومت بسيار خوب اين رزين در مقابل اكسيداسيون شيميايي، شكستگيهاي مكانيكي و شوكهاي اسمزي و حرارتي در مقايسه با انواع مشابه رزينهاي كاتيوني آن را از موارد مشابه متمايز ميكند. اين رزين براي پركردن مجدد بسترهاي نمك زدايي، سختيگيري، حذف نهايي Condensate مربوط به سيكل سديم و ديگر كاربردهاي با ریسک اكسيد شوندگي بالا و دماي بالا كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ 200C Na

 

DOWEX MARATHON A Resin (رزين آنيوني پايه قوي با ظرفيت بالا براي مصارف كاهش املاح در آب صنعتي و شرب)

اين رزين براي دستيابي به حداكثر صرفه اقتصاري در بسترهاي نمكزدايي اوليه طراحي شده است. سايز ذرات يكسان اين رزين مزاياي اقتصادي فراواني را نسبت به رزينهاي مشابه قديمي تر ايجاد كرده است. كنتيك سريع در حين عمليات، شستشو و احياء سريعتر در فرايند احيا از ديگر خصوصيات اين رزين است. اين رزين قابليت بكارگيري در تمامي انواع آب را دارد ولي در آبهايي كه محتواي سيليس و دي اكسيدكربن آنها بالاتر ميباشد، استفاده از اين رزين بيشتر توصيه ميشود.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ A Resin

 

DOWEX MARATHON MSC (رزين ظرفيت بالاي كاتيوني براي سختيگيري و نمكزدايي از آب با گريد صنعتي)

اين رزين اسيدي قوي مقاومت بسيار خوبي در برابر شوكهاي اسمزي دارد و پايداري شيميايي و حرارتي بسيار مناسبي از خود نشان می دهد. كاربردهاي متنوع اين رزين عبارتند از:

  • سختي گيري در فرايند گرم
  • نمكزدايي و كاهش املاح
  • جذب کننده
  • فرايند در شرايط اكسيد كننده
  • حذف فلزات موجود درآب

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ MSC

 

AMBERLITE IRA96 Resin (رزين آنيوني با پايه ضعيف جهت تسويه آب صنعتي)

اين رزين آنيوني با پايه ضعيف با تخلل بالا و پايداري مكانيكي بسيار مناسب، قابليت بالایی در جذب ملكولهاي آلي بزرگ دارد. اين رزين براي حذف اسيدهاي قوي پس از فرايند تبادل يوني با اسيد كاتيوني قوي كاربرد داشته و مقاومت بسيار خوبي در مقابل گرفتگيهاي آلي و بيولوژيك دارد. از اين رزين به عنوان رزين ثانويه پس از رزين آنيوني قوي در واحدهاي يون زدايي نيز استفاده ميشود. نوع SB اين رزين با توزيع اندازه ذرات بهينه براي استفاده همزمان با رزين AMBERJET 4300CL و AMBERLITE IRA458CL يا DOWEX MARATHON ALB به عنوان رزين آنيوني قوي كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی AMBERLITE™ IRA96 Resin

 

DOEX MARATHON MR-3 (رزين تبادل يوني بستر مختلط با ظرفيت بالا)

اين رزين  حاصل اختلاط يك به يك رزينهاي DOWEX MARATHON A (OH) به عنوان رزين آنيوني و DOWEX MARATHON C-10 (H) به عنوان رزين كاتيوني است اين محصول با اندازه ذرات يكسان آماده استفاده در بسترهاي مختلط (MIXED BED) با قابليت احيا ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ MR-3

 

DOWEX MARATHON  11 ( رزين آنيوني پايه قوي)

اين رزين آنيوني پايه قوي كه به صورت ژل متخلل ميباشد. به طور خاص براي نمكزدايي و كاهش املاح آبهاي با محتواي مواد آلي بالا و بکارگیری Scavenger هاي آلي طراحي شده است. ظرفيت بالا، کینتیک واكنش با سرعت بالا و مقاومت بسيار خوب در برابر گرفتگيهاي بيولوژيكي از ديگر خصوصيات اين رزين مي باشد. مقاومت بسيار مناسب اين رزين در برابر گرفتگي آلي سبب شده است كه استفاده از اين رزين در فرم CL در scavenger ها نتايج بسيار مناسبی را داشته باشد. اين رزين در بسترهاي آنيوني به صورت مجزا يا در بسترهاي مختلط امكان بكارگيري دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتی DOWEX™ MARATHON™ 11

 

DOWEX MARATHON WBA (رزين پايه ضعيف آنيوني براي مصارف نمكزدايي)

اين رزين آنيوني با پايه ضعيف، در مقايسه با رزينهاي سنتي از بازده احيای بسيار بالاتري برخوردار است. اين رزين با راندمان بسيار خوبي از حذف اسيدهاي معدني ( در فرم CL و SO4-2 ) و مواد آلي دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین تصفیه آب صنعتیDOW MARATHON WBA

 

شرکت فران تأمیئ کننده انواع رزینهای مبادل یونی از شرکت Dupont و طراحی و سازنده واحدهای دیونایزر برای کاربریهای مختلف است. 

5/5 - (2 امتیاز)