88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

مواد شیمیایی

مواد ضد خوردگی

بازدارنده ها یا مواد ضدخوردگی محلولهای شیمیایی مختلفی هستند که به سیالات فرایندی برای کاهش سرعت خوردکی فلزات مجاور افزوده می شوند.  بازدارنده های ضد خوردگی در دو گروه بازدارنده های آندی و کاتدی تقسیم می شوند. آگاهی از خصوصیات فنی هر یک از مواد ضدخوردگی برای استفاده صحیح و کاهش سرعت خوردگی حایز اهمیت […]