88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

اسید شویی ممبران

نحوه شستشوی ممبران(CIP)

فرایند و نحوه شستشوی شیمیایی(CIP) ممبرانهای اسمز معکوس به صورت دوره ای یا در زمانهای گرفتگی برای حفظ کیفیت ممبران بسیار با اهیمت است.   فولینگ و گرفتگی ممبران اسمز معکوس در طول زمان بهره برداری و تولید آب شیرین، امری اجتناب ناپذیر است. زمان، مقدار و نوع فولینگ وابسته