88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

شستشوی ممبران

نحوه شستشوی ممبران(CIP)

فرایند و نحوه شستشوی شیمیایی CIP ممبرانهای اسمز معکوس به صورت دوره ای یا در زمانهای گرفتگی برای حفظ کیفیت ممبران بسیار با اهیمت است nbsp فولینگ و گرفتگی ممبران اسمز معکوس در طول زمان بهره برداری و تولید آب شیرین امری اجتناب ناپذیر است زمان مقدار و نوع فولینگ