88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

مواد شستشوی ممبران

نحوه شستشوی ممبران(CIP)

فرایند و نحوه شستشوی شیمیایی(CIP) ممبرانهای اسمز معکوس به صورت دوره ای یا در زمانهای گرفتگی برای حفظ کیفیت ممبران بسیار با اهیمت است.    فولینگ و گرفتگی ممبران اسمز معکوس در طول زمان بهره برداری و تولید آب شیرین، امری اجتناب ناپذیر است. زمان، مقدار و نوع فولینگ وابسته به کیفیت آب ورودی و نوع پیش […]