88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

Anoshe Hoseinpor

رزین تبادل یونی Amberlite HPR1200 H

رزین تبادل یونی Amberlite HPR1200 H یکی از رزینهای کاتیونی اسیدی قوی شرکت دوپونت برای مصارف مختلف خصوصاً برای تولید آب خالص است. رزین تبادل یونی یک جزء مهم از فرایند مبادله یون می باشد. در این فرایند برگشت پذیر، یون هایی نظیر کلسیم، سدیم، کلر و یونهای فلزات سنگین